Kodeks Pracy reguluje kwestie związane z wynagrodzeniem za pracę oraz, z innymi przysługującymi pracownikowi świadczeniami. Warunki wynagrodzenia za pracę ustalają układy zbiorowe pracy. Natomiast u pracodawcy, który zatrudnia co najmniej pięćdziesiąt pracowników lub mniej niż pięćdziesiąt pracowników, ale nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponad zakładowym układem zbiorowym pracy, pracodawca ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. W regulaminie pracy pracodawca może ustalić również inne świadczenia, które są związane z pracą oraz zasady ich przyznawania. Jeśli u danego pracodawcy istnieją związki zawodowe, pracodawca ma obowiązek uzgodnienia z nimi regulaminu wynagrodzenia.

W państwowych jednostkach sfery budżetowej, jeśli nie są oni objęci układem zbiorowym pracy, wynagrodzenie za pracę jest ustalane w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. pracy. Rozporządzenie powinno określać warunki ustalania i wypłacania wynagrodzenia zasadniczego pracownika, inne dodatki za pracę, związane z długością stażu pracy (dodatek nie może przekroczyć dwudziestu procent) wynagrodzenia zasadniczego, a także dotyczących nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy pieniężnej. Pracownikowi, który wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością lub stałą siedzibą pracodawcy, przysługuje należność na pokrycie kosztów, które są związane z podróżą służbową, zarówno w kraju jak i za granicą.

Wynagrodzenie za pracę powinno być ustalane w taki sposób, aby odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy oraz kwalifikacją wymaganym do wykonywania tej pracy, uwzględniając ilość i jakość świadczonej pracy na danym stanowisku. Określając wynagrodzenie za pracę ustala się również inne składniki wynagrodzenia, jeśli zostały one przewidziane na danym stanowisku. Wynagrodzenie za pracę zgodnie z przepisami przysługuje za pracę wykonaną. Natomiast za czas nie wykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, tylko gdy stanowią o tym przepisy prawa. Pracownikowi, który nie wykonywał swoich obowiązków, gdyż doznał przeszkód z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, ale był gotów do jej wykonania, przysługuje wynagrodzenie określone stawką godzinową lub miesięczną lub jako sześćdziesiąt procent wynagrodzenia. Nie może być to jednak wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie to przysługuje na czas niezawinionego przez pracownika postoju.

Na czas przestoju pracodawca może również powierzyć pracownikowi inną pracą, wynagradzaną zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, to wtedy przysługuje mu wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę. Za przestój spowodowany warunkami atmosferycznymi przysługuje pracownikowi zatrudnionemu przy pracach, które są uzależnione od tych warunków,wynagrodzenie za pracę, jeżeli przepisy prawa pracy tak stanowią. Za wadliwie wykonanie produktów lub usług, które wynikają z winy pracownika wynagrodzenie nie przysługuje, a gdy z winy pracownika wykonanie jest wadliwie, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy obowiązuje ochrona wynagrodzenia za pracę, w wyniku której pracownik za swoją pracę nie może zrzec się wynagrodzenia, ani nie może przenieść prawa do wynagrodzenia na inną osobę. Wypłata zgodnie z przepisami prawa winna być wypłaca przynajmniej jeden raz w miesiącu, w stałym ustalonym terminie.

Wynagrodzenie, które płatne jest raz w miesiącu, wypłacane jest z dołu, nie później niż w ciągu dziesięciu pierwszych dni następnego miesiąca kalendarzowego. Natomiast jeśli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, to wynagrodzenie wypłacane jest w dniu poprzedzającym. Pracodawca na wniosek pracownika, ma obowiązek udostępnić mu do wglądu dokumenty, na podstawie, których zostało obliczone jego wynagrodzenie za pracę oraz jest zobowiązany do terminowego wypłacania należności za pracę.

Wynagrodzenie dokonuje się w formie pieniężnej, chyba, że przepisy stanowią inaczej. Wypłata jest dokonywana na podany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba, że złożył on wniosek (pisemnie bądź elektronicznie) o wypłatę do rąk własnych. Ponadto z wynagrodzenia za pracę odlicza się oprócz składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłaty dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, takie należności jak : alimenty na mocy tytułów wykonawczych, sumy egzekwowane z tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych świadczeń niż świadczenia alimentacyjne, zaliczki pieniężne, które są udzielone pracownikowi, inne kary pieniężne, odliczenia za czas nieobecności za okres poprzedniego terminie płatności.

W okresie czasowej niezdolności do pracy za czas niezdolności pracownika do pracy, pozostałej wskutek choroby lub odosobnienia związanego z chorobą zakaźną, trwającą do trzydziestu trzech dni w ciągu roku kalendarzowego dla pracownika oraz czternastu dni dla pracownika po pięćdziesiątym roku życia, przysługuje prawo do osiemdziesięciu procent wynagrodzenia za ten okres, w formie zasiłku chorobowego. Natomiast w przypadku wypadku w drodze do pracy lub z pracy, albo w okresie choroby, która przypada na okres ciąży, pracownik ma prawo do stu procent wynagrodzenia.

W czasie badania dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddaniu się zabiegowi pobierania tych komórek, pracownik zachowuje prawo do stu procent wynagrodzenia. Ponadto przywilejem pracownika, jest przysługująca mu odprawa rentowa lub emerytalna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, dookreślona zgodnie z odrębnymi przepisami, a także przysługująca w razie śmierci pracownika odprawa pośmiertna.